Advies commissie Meurs: Hoofdbehandelaarschap GGZ draait niet om de financiën

Facebooktwitterlinkedinmail

hoofdbehandelaar

19 mei 2015 – Het begrip “hoofdbehandelaarschap in de GGZ” heeft de laatste jaren vooral een financiële betekenis gekregen, terwijl het bedoeld is om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

De hoofdbehandelaar is van oudsher de zorgverlener die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het zorgproces dat een individuele patiënt doorloopt. De laatste jaren krijgt de hoofdbehandelaar meer een regisseursrol, omdat zorgverlening steeds meer een collectieve aangelegenheid is geworden en geen enkele zorgverlener nog inhoudelijke verantwoordelijkheid kan dragen voor het gehele zorgproces. Het is daarom beter te spreken over regiebehandelaar.

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de integrale behandeling van de patiënt; hij coördineert de inzet van alle betrokken zorgverleners en roept specifieke deskundigheid in als dat nodig is. De regiebehandelaar moet zijn ingebed in een stevig verankerd professioneel netwerk. De betrokken partijen moeten hiertoe een kwaliteitsstatuut ontwikkelen dat bindend is in alle situaties waarin GGZ geleverd wordt.

Dat zegt de commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ in haar advies “Hoofdbehandelaar GGZ als noodgreep”, dat op 18 mei 2015 openbaar wordt gemaakt. Het advies is gemaakt in opdracht van de partijen die tot voor kort verenigd waren in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ. Die hadden zich ten doel gesteld een veldnorm te ontwikkelen voor het hoofdbehandelaarschap in de GGZ, nadat in de praktijk onrust was ontstaan over de invulling die aan dit begrip door overheid en zorgverzekeraars gegeven was. Alleen een hoofdbehandelaar mocht declareren, terwijl slechts een beperkt aantal beroepsbeoefenaren in de GGZ hoofdbehandelaar mocht zijn.

Als het aan de commissie ligt mag iedere zorgverlener die bij de behandeling betrokken is regiebehandelaar zijn, mits hij of zij academisch is geschoold (of een gelijkwaardige opleiding heeft genoten), BIG-geregistreerd is, relevante werkervaring heeft en meedoet aan een vorm van intercollegiale toetsing. De regiebehandelaar moet het vertrouwen hebben van de patiënt en passend zijn bij de patiënten aan wie zorg wordt verleend: bij complexe psychische stoornissen kan het een psychiater zijn, bij dementie een specialist ouderengeneeskunde of een klinisch geriater, bij gedragstherapeutische behandeling een GZ-psycholoog, bij verslavingszorg een verslavingsarts etc.

De regiebehandelaar moet wel ingebed zijn in een stevig verankerd professioneel netwerk. Het instrument daarvoor is een kwaliteitsstatuut, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar en van andere betrokken zorgverleners worden vastgelegd. Dit kwaliteitsstatuut is zowel binnen als over instellingsgrenzen heen bindend voor alle betrokkenen. Het vereiste van een kwaliteitsstatuut geldt dus bijvoorbeeld ook voor GGZ die door vrijgevestigden wordt geleverd.

Het kwaliteitsstatuut geeft patiënten meer mogelijkheden om zelf hun regiebehandelaar te kiezen, laat zorgaanbieders de ruimte om de zorgverlening naar eigen professioneel inzicht in te richten en biedt zorgverzekeraars waarborgen voor de kwaliteit van zorg.

De commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ bestaat uit Prof.dr. Pauline Meurs, Prof. mr. Johan Legemaate en Prof. dr. Wim Stalman. Secretaris van de commissie is Mr. Marina de Lint.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de commissie, Meike Manders, MSc, manders@zonmw.nl of tel 070 349 52 89

Meer informatie:

  • Download “Kamerbrief over rapport hoofdbehandelaarschap ggz” PDF document | 7 pagina’s | 137 kB  Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2015Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep’ van de commissie-Meurs, en haar reactie op het advies.
  • Download “Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep” PDF document | 49 pagina’s | 1,3 MB Rapport | 18-05-2015

    Advies van de commissie-Meurs over een norm voor inhoud en invulling van het hoofdbehandelaarschap in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Dit bericht is 3311 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail